Kapitola 4

Prostředí & organismus & prostředí


Prostředí je to, uprostřed čeho se nacházíme. Zároveň jsme sami prostředím tomu, co se nachází uprostřed nás. Uvnitř.

Ten pojem se zdaleka netýká jenom našeho fyzického pobývání. V počítačové hantýrce mluvíme o softwarovém prostředí, ve kterém se uživatel pohybuje a cítí se tam lépe či hůře, podle toho, jak je prostředí přátelské a jak mu umožní ve vzájemné interakci dosáhnout zamýšlených cílů.

Jako pro každý vztah je i pro organismus a prostředí důležitá vzájemnost. Komunikace. Vzájemné porozumění a výměna.

Také v cizím jazykovém prostředí se cítíme špatně a nejsme-li schopni dorozumět se, vnímáme ho jako uzavřené, možná i nepřátelské.

Všeobecně se necítíme dobře v prostředí, ve kterém nejsme akceptováni. Ve kterém se nemůžeme uplatnit. Ve kterém se necítíme „doma”. OIKOS - řecké slovo pro dům, domov, je slovním základem ekologie i ekonomie.

„Cítit se dobře v nějakém prostředí” znamená rozumět si s ostatními. Komunikovat. Souviset s prostředím, být v něm zapojen a spoluvytvářet ho. Nebýt v něm zbytečný, mít podíl na jeho podobě.

ekosystéM vzniká vzájemným spolupůsobením organismů a prostředí. Společně vytvářejí domov.


Pro rybu je prostředím voda. Tam je to jasné a zřetelné: vytažena ze svého prostředí - hyne. Se znečištěním svého prostředí - hyne. Jen toto prostředí jí umožňuje vidět, slyšet, dýchat, množit se. Jen ve vodě se cítí „jako ryba ve vodě”. Je to její jediné životní prostředí. Každé jiné, v kterém se ryba může nacházet (kupříkladu pekáč), už není životní.

Má člověk více životních prostředí?


Vztahy organismů a jejich prostředí zkoumá Ekologie.


Taková jednoduchá definice může vést k výkladu poněkud ochuzujícímu. Schematickému:

Organismus      <->      Prostředí

Na jedné straně organismus, na druhé prostředí. Třeba ryba a rybník. A co vše se mezi nimi odehrává. Jenže, jak už jsme zmínili, rybu nelze od rybníka oddělit. Chceme-li ten vztah vyjádřit úplněji, měli bychom napsat:

Organismus     <->      Prostředí & Organismus


Rybník není jenom rybník a ryba není jenom ryba.

Nejde jenom o vztah části a celku. Podobně jako kybernetický pohled na seberegulující systémy znejasnil hranici mezi živým a neživým, také ekologický pohled na vztah organismu a prostředí může vést k přehodnocení obvyklé představy části a celku.

Vztahuje-li se organismus ke svému prostředí, vztahuje se tím i k sobě samému. Působí-li prostředí na organismy, proměňuje tím jejich prostřednictvím samo sebe.


následující KAPITOLA


zpět k OBSAHU